Thủ tục – Hồ sơ mua nhà ở xã hội

(TrumNhaDat.Net) Trong bài viết này, chúng tôi mong muốn cung cấp cho độc giả những kiến thức về nhà ở xã hội (NOXH), hướng dẫn thủ tục – hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và các quy định về phát triển và quản lý NOXH.

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước (có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý bởi nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp… và được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ so với giá thị trường.

Tại Việt Nam, theo quy định của Luật nhà ở 2014, chính thức có hiệu lực từ 01/07/2015Nhà ở xã hội được định nghĩa là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở; phân biệt với nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

hồ sơ mua nhà ở xã hội hà nội

Dự án nhà ở xã hội The Vesta Phú Lãm

HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI HÀ NỘI

I. Các quy định về nhà ở xã hội: 

a. Quy định chung:

» Bộ luật Dân sự 2005
» Luật Nhà ở 2014
» Nghị định số 100/2015/NĐ-CP  ngày 20/10/2015 quy định về phát triển và quản lý NOXH, hiệu lực từ 10/12/2015
» Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định về phát triển và quản lý NOXH (đã được thay thế bằng Nghị định 100/2015/NĐ-CP)
» Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014  hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2013/NĐ-CP

b. Quy định của thành phố Hà Nội:

» Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND TP  Hà Nội quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
» Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội sửa đổi bổ sung quyết định số 34/2010/QĐ-UBND
» Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội sửa đổi bổ sung quyết định số 13/2012/QĐ-UBND

II. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

Bao gồm 10 đối tượng theo điều 49 của Luật Nhà ở 2014:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập; (đối tượng này chỉ được thuê nhà ở xã hội)

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

III. Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về NOXH

Điều 50 của Luật Nhà ở 2014 hiệu lực từ 1/7/2015 quy định các chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

1. Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng  1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10,  đối với đối tượng 9 thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.

2. Hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu về nhà ở để đối tượng 1, 2 và 3  xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

3. Hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc tặng nhà ở cho đối tượng 1, 2 và 3.

4. Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để các đối tượng 1, 4, 5, 6 và 7  xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

IV.   Điều kiện được mua nhà ở xã hội:

Điều này được quy định tại điều 51 của Luật Nhà ở 2014. Tóm tắt gồm 3 điều kiện chính như sau:

1. Điều kiện khó khăn về nhà ở : 

* Theo đó, trường hợp chưa có nhà ở khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

⇒ Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp và không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác;

⇒ Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của PL về đất đai

⇒ Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được mua, thuê, thuê mua NOXH tại các dự án khác.

⇒ Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

* Trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội hoặc bị hư hỏng, dột nát là các trường hợp:

⇒ Có nhà ở là căn hộ chung cư nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 10 m2 sàn/người.

⇒ Có nhà ở riêng lẻ diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người và diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở.

⇒ Có nhà ở riêng lẻ bị hư hỏng, diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở.

2. Điều kiện về cư trú:

⇒ Nếu có nhu cầu mua NOXH thì phải có HKTT tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội.

⇒ Nếu không có HKTT thì người có nhu cầu mua NOXH phải có ĐK tạm trú, có HĐLĐ thời hạn từ một năm và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội.

⇒ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư còn phải bảo đảm điều kiện về cư trú do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (nếu có).

3. Điều kiện về thu nhập thấp

Người thu nhập thấp theo quy định là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Áp dụng điều kiện thu nhâp đối với các đối tượng không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên và:

» Làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể hoặc đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là cán bộ công , viên chức và sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp

» Làm việc tại đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

» Làm việc tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hợp tác xã không phải KCN, thủ CN.

» Người đang nghỉ chế độ có hưởng lương hưu, người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

V. Thủ tục – hồ sơ mua nhà ở xã hội

Theo quy định tại điều 22, nghị định 100/2015/NĐ-CP, Khách hàng có nhu cầu cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục – hồ sơ mua nhà ở xã hội sau cho chủ đầu tư để chủ đầu tư xét duyệt, sau đó  Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua NOXH theo thứ tự ưu tiên (trên cơ sở chấm điểm theo nguyên tắc quy định tại Điều 23 của NĐ 100) về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm tránh tình trạng người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần.

CÁC HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI CẦN CHUẨN BỊ:

1. Hồ sơ chung

» Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (Theo mẫu)

» CMND (03 bản chứng thực)

» ĐKKH hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (03 bản chứng thực)

» Ảnh các thành viên trong hộ (Ảnh kích cớ 3cmx4cm, mỗi một thành viên 03 ảnh)

» Các giấy tờ ưu tiên khác.

2. Hồ sơ chứng minh đối tượng và thực trạng nhà ở

» Giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở (Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP việc xin xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở được thực hiện như sau:

– Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có giấy tờ chứng minh về đối tượng theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, xác nhận về thực trạng nhà ở và chưa được hỗ trợ nhà ở của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp;

– Đối tượng quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc về đối tượng và thực trạng nhà ở;

– Đối tượng quy định tại Khoản 8 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có giấy xác nhận đã trả lại nhà ở công vụ do cơ quan quản lý nhà ở công vụ cấp;

– Đối tượng quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo nơi đối tượng đang học tập;

– Đối tượng quy định tại Khoản 10 Điều 49 của Luật Nhà ở thì phải có bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong Danh sách thu hồi đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

3. Hồ sơ chứng minh về điều kiện cư trú

» Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại địa phương đó;

» Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội thì phải có bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi có nhà ở xã hội mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi đặt trụ sở chính thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

4. Hồ sơ chứng mình về thu nhập

» Các đối tượng quy định tại Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

» Các đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 49 của Luật Nhà ở tự kê khai về mức thu nhập của bản thân và chịu trách nhiệm về thông tin tự kê khai. Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh thuế thu nhập của các đối tượng này trong trường hợp cần thiết.

 VI. Một số quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội:

Theo quy định tại điều 19 của nghị định 100/2015,

1. Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được hỗ trợ nhà ở xã hội 1 lần.

2. Người thuê nhà ở xã hội không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian thuê nhà theo hợp đồng đã ký với bên cho thuê.

3. Người mua, thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán. Chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy CN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

4. Trong thời hạn chưa đủ 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua NOXH, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại NOXH thì

– Chỉ được bán cho nhà nước hoặc

– Bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc

– Bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại điều 49 Luật Nhà ở.

Với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và KHÔNG phải nộp thuế TNCN.

VII. Trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội:

1. Chủ đầu tư cung cấp các thông tin dự án để công bố công khai tại Cổng thông tin điện tử của Sở Xây Dựng địa phương nơi có dự án; đăng tải ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương, công bố tại sàn Giao Dịch BĐS của chủ đầu tư.

2. Chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản: Tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua; thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua để Sở Xây Dựng biết và kiểm tra. Công bố công khai tại Công thông tin điện tử của SXD trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại dự án.

3. Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nộp hồ sơ cho CĐT

4. CĐT xem xét từng hồ sơ đăng ký, lập danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở. Trường hợp không còn quỹ nhà để giải quyết thì CĐT có trách nhiệm ghi rõ lý do, hoàn trả lại hồ sơ để người đó biết và nộp dự án khác. Khi nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận.

5. CĐT gửi danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết theo thứ tự ưu tiên ( trên cơ sở chấm điểm theo nguyên tắc quy định tại điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP) về Sở XD để kiểm tra, loại trừ. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, nếu Sở XD không có ý kiến gì thì CĐT thông báo cho các đối tượng được mua, thuê mua đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.  Trường hợp người mua đủ điều kiện nhưng không còn muốn mua nữa thì CĐT gửi trả lại hồ sơ cho người đã nộp.

6. Bên mua, thuê mua NOXH thanh toán trực tiếp với CĐT hoặc thực hiện thông qua ngân hàng do CĐT và người mua thống nhất theo thỏa thuận.

7. Sau khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, CĐT dự án có trách nhiệm lập đủ danh sách các đối tượng đã mua, thuê, thuê mua gửi về Sở xây dựng để công bố công khai.

VIII. Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng NOXH:

CĐT xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách được miễn tiền sử đất, thuế đất, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng, tổ chức tín dung, được dành 20% tổng diện tích đất đều đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại,… và một số ưu đãi khác theo quy định tại điều 9, nghị định 100/2015.

IX. Các biểu mẫu download: Thủ tục – Hồ sơ mua nhà ở xã hội Hà Nội

1. Hướng dẫn kê khai hồ sơ mua nhà ở xã hội.

2. Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội.

3. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở.

4. Mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện thu nhập.

5. Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Hồ sơ mua nhà ở xã hội – Wikipedia

– Các luật, nghị định và thông tư hướng dẫn hiện hành

– Thông tin hồ sơ mua nhà ở xã hội của dự án nhà ở xã hội The Vesta Phú Lãm của chủ đầu tư – công ty cổ phần đầu tư Hải Phát.

Dự án chung cư Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang của chủ đầu tư Mường Thanh.

LIÊN HỆ LÀM THỦ TỤC – HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI HÀ NỘI ( DỰ ÁN THE VESTA HẢI PHÁT)

HOTLINE: 0962.040.729

Tags: hồ sơ mua nhà ở xã hội, thủ tục nhà ở xã hội, nhà ở xã hội hà nội, mua nhà ở xã hội, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở xã hội the vesta, nhà ở xã hội là gì, khái niệm nhà ở xã hội,…